Реклама
» » » РАМАЗОН МУБОРАК!!!

РАМАЗОН МУБОРАК!!!

 
 

Бу муборак ой ?ар бир мусулмон учун улу? имконият. Билиб-билмай ?илган гуно?ларимизни ма?фират ?илишини Алло? таолодан сўрашимиз учун фурсат, ?илган ва ?илаётган эзгу амалларимизнинг савоби учун мўл-кўл ажру мукофот бериладиган ?анимат дамлар! Бу англай олганларга ?иёси йў? неъмат ва ундан ба?рамандлик ?исси фа?ат Рамазон ойи рўзасини иймон билан савоб талабида тутаётган мўмин-мусулмонларгагина берилади.

Машойихлар айтадиларки: "Ноз-неъматларга тўла , тўкин-сочин дастурхонга таклифни кутганча ўтиришда ?ам савобу ?икмат кўп. Зеро, муайян муддатга бўлса-да, ўз нафсининг жиловини ?атти? тута олишда, шайтон васвасасига берилмасликда ?ам хосияту шарофат кўп. Таъбир жоиз б?лса, айтиш мумкинки, рўза пвр?езлар ичида энг мукаррами, энг шарофатлисидир. ?ам жисман, ?ам ру?ан тозариш ?удрати боис, имону эъти?одда собит кишилар ушбу фарз амали туфайли тангри таолонинг турфа ниятларига сазовор бўлгайлар.

РАМАЗОН МУБОРАК!

Абу ?урайрадан ривоят ?илинган бир ?адиси шарифда шундай дейилади: Расулулло?: "Одам боласининг ?амма амали бир неча баробаргача оширилади. Алло? таоло: "Рўза ундай эмас. Рўза Мен учундир. Ўзим унинг мукофотини бераман. Зеро, Одам боласи ша?вати ва ов?атини Мен учун тарк этади”, деб мар?амат ?илган. Рўзадор о?зининг ?иди Алло? таоло учун мушкнинг ?идидан ?ам ё?имлиро?дир”.

Бош?а бир ровийдан келтирилган манбааларга кўра эса, шундай мар?амат ?илинади: " Рўза пардадир. Бирортангиз рўза тутса, ёмон гапирмасин ва ба?ириб-ча?ирмасин. Бирор киши уни сўкса ёки уришса, "Мен рўзадорман!” десин”.

Ю?орида тилга олинганидек, Алло? таоло ?ар бир яхши амалга камида ўн баробаридан етти юз баробаригача савоб ато этиши ?уръони карим оятларида ?ам таъкидланган. Анъом сурасининг 160-оятида дейилганки: Кимки (бир) ?асана (савобли иш) ?илса, унга ўн баробар (кўпайтириб ёзулур)...”

Ёки ?уръони Каримнинг энг катта сураси бўлган Ба?аранинг 261-оятида айтилганки: "Алло? йўлида молларини э?сон ?илувчилар (савобининг) мисоли гўё бир донга ўхшайдики, у ?ар бир бошо?ида юзтадан дони бўлган еттита бошо?ни ундириб чи?аради. Алло? (карами) кенг ва билимдондир”.

Ю?орида Абу ?урайрадан ривоят ?илинган ?адисда рўзанинг савоби бош?а яхши амаллар савобидан улу? экани баён этилмо?да. Зеро, унга бериладиган ажрнинг чеки йў?. Уни Алло? таоло Ўзи билади.

Баъзи ривоятларда рўза дўзахдан парда, тўси?дир, деб келган. Бош?а ривоятларда " Рўза сизнинг урушдаги ?ал?онингиз каби, дўзахдан (тўсувчи) ?ал?он ва муста?кам ?алъадир” мазмунида келган. Яна бирисида эса, (каби)дир”, дейилган.

Маш?ур уламолардан бири ?адислар шар?ида бундай дейди: "Рўза эгасини азият келтирувчи ша?ватлардан са?лайди. Рўзадор одамда нафсини ёмонликка етакловчи ша?ватлар кесилади”.

Бош?а бир олим эса бундай дейди: "Рўза дўзахдан пардадир. Чунки рўзадор киши ша?ватлардан ўзини тияди. Дўзах эса ша?ват билан ўралган. Хуллас, мўмин дунёда ўзини ша?ватлардан тийса, охиратда ўзи учун парда бўлади”.

"Рўзадор учун икки ?увонч бор: ифтор ?илганида бир ?увонч...” Рўзадор мўмин атрофида барча жонга ро?ат берувчи неъматлар му?айё тургани ?олда, Парвардигори буюргани учун куннинг ?ароратига, очлик ва чан?о?ликка сабр-матонат билан билан чидайди. Бу билан Парвардигор розилигига эришади. Ифторга етгач, бугунги имти?ондан муваффа?иятли ўтказгани учун , баъзи йўлини йў?отганлардан эмас, балки Ўзининг хос бандалари ?аторида ибодатига муваффа? айлагани учун ва ни?оят дуо шаксиз ?абул бўладиган соатларга етказгани учун Парвардигорга чексиз шукрлар ?илади. "...Парвардигорига йўли??анда бир ?увонч”. Охиратда рўзадорни ало?ида мукофот кутади. Алло? таолонинг Ўзидан мукофот олади. Жаннатга "Райён” деб аталган хос эшикдан киради.

"Рўзадор о?зининг ?иди Алло? таоло учун мушкнинг ?идидан ?ам ё?имлиро?дир”.

Баъзилар буни "Алло? таоло рўзадорга шундай мукофот беради, унинг барокотидан о?зининг ?иди мушкнинг ?идидан хушбўй бўлиб ?олади", тарзида шархлаганлар.

Шуни ало?ида ?айд этиш керак, баъзи табиблар бу ?идни со?лик белгиси сифатида яхшиликка йўядилар. Уларнинг фикрича, танадаги орти?ча моддалар, заифлашиб ?олган ?ужайралар ва зарарли бирикмаларни тана "ё?иб юборади”. Бурунга ё?майдиган бу ?ид, рак сингари турли касалликларга сабаб бўладиган зарарли моддаларнинг таъбиржоиз бўлса, "ё?илишидан” ?осил бўлган "тутун” ?идидир. Уларнинг рўза боис танадан йў?отилиши со?лик учун ўта фойдалидир.

Баъзилар: " Рўза Мен учундир...” муборак жумласи "Менга энг суюкли, наздимда энг мўътабар ибодат” , маъносидадир деганлар.

Баъзилар: Банданинг рўзадан таш?ари барча ибодатлари ?иёматда зиммасидаги бош?а банданинг ?а?ини ўташ учун берилиши мумкин. Аммо тутган рўзасига тегилмайди, бандани ўша (рўзаси) билан жаннатга киритади”, дейишган.

Ра?мат ём?ири мавсуми – Рамазони шариф ойи эшикларимизни ?о?мо?да. Бу ой барокотидан ўз насибамизни олишни унутмайлик, бу ойнинг улу?лигидан, гуно?ларнинг ювилиб, савобларнинг орттирилишидан ?еч биримиз беба?ра ?олмайлик! Яратган ?аммамизни бу йил Рамозонни ихлосу эъти?од билан ўтказишни, унинг амали бўлмиш рўзасини баркамол адо этмо?ликни насиб ўилсин.

 

 

Муаллиф: Зилола Собирова


Diqqat, diqqat! Xorazm.Net ”ning Telegram’dagi rasmiy kanaliga obuna bo‘lib, Xorazm va uzbek shou-biznes yangiliklardan , Mp3, video klip va qiziqarli ma'lumotlardan xabardor bo'ling! >> Kanalga kirish.
16-06-2015, 16:53
Автор: LEYLA_NDK
Просмотров: 1 321
Рейтинг:
  
Теги: RAMAZON MUBORAK


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Комментарии 2[an error occurred while processing the directive]